30 Cdo 2700/2014
Datum rozhodnutí: 29.07.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 2700/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) T. P., a b) K. P., proti povinnému R. P., vedené Okresním soudem v Táboře pod sp. zn. 29 E 423/2011, prodejem movitých věcí, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 15. října 2013, č. j. 15Co 629/2013-142 takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 12. 8. 2013, č. j. 29 E 423/2011-128, jímž okresní soud zamítl návrh povinného na částečné zastavení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, nařízeného usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 17. 6. 2011, č. j. 29 E 423/2011-11, pro dlužné výživné oprávněného za dobu od 1. 4. 2005 do 31. 4. 2011 ve výši 5.380,- Kč a pro dlužné výživné oprávněné za dobu od 1. 4. 2005 do 31. 4. 2011 ve výši 5.000,- Kč, částečně zastaveného usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 5. 10. 2012, č. j. 29 E 423/2011-57, ohledně částky 180,- Kč, z toho 112,50 Kč pro oprávněného a 67,50 pro oprávněnou (výrok I.). Dále rozhodl, že žádný y účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. července 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu