30 Cdo 2690/2014
Datum rozhodnutí: 23.07.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 2690/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr.Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněné České podnikatelské pojišťovny, a.s. , Viena Insurance Group, se sídlem v Praze 4, Budějovická 5, identifikační číslo osoby 63998530, zastoupené JUDr. Michalem Bendou, advokátem se sídlem v Jeseníku, Masarykovo náměstí 1346/15, proti povinnému R. P. , zastoupenému JUDr. Václavem Havlem, advokátem se sídlem v Táboře, Vančurova 2904, pro 2521,- Kč s příslušenstvím, vedené u okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 9 EXE 1270/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře ze dne 16. září 2013, č. j. 15Co 593/2013-127, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 10. 7. 2013, č. j. 9 EXE 1270/2011-112, kterým Okresní soud v Táboře zamítl návrh povinného na zastavení exekuce (odůvodněnými námitkou promlčení a nepříznivými sociálními poměry).
Usnesení odvolacího soudu napadl dovoláním povinný.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. července 2014
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph.D.
předsedkyně senátu