30 Cdo 2690/2007
Datum rozhodnutí: 09.06.2008
Dotčené předpisy:
30 Cdo 2690/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně Z. N., zastoupené

advokátkou, proti žalovaným 1) E. Č., a 2) V. Č., oběma zastoupeným advokátem, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 69/2004, o dovolání žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. září 2005, č.j. 1 Co 47/2005-80, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. června 2008,

č.j. 30 Cdo 2690/2007-132, se v prvém slovu odůvodnění opravuje tak, že správně zní Krajský .

O d ů v o d n ě n í :

Při vyhotovení písemného usnesení dovolacího soudu ve výroku označeného došlo k chybě při uvedení soudu Městský místo správného Krajský.

Tato zjevná nesprávnost byla proto opravena (§ 164, § 167 odst. 2, § 243c o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. června 2008

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu