30 Cdo 268/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 odst. 4 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 268/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce Ing. L. M. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 89 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 149/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2016, č. j. 17 Co 517/2012-98, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 21. 7. 2016, č. j. 17 Co 517/2012-98, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2, ze dne 13. 9. 2012, č. j. 14 C 149/2011-24, jímž byla zamítnuta žaloba, aby žalovaná byla povinna zaplatit žalobci 89 000 Kč se 7,75% úrokem od 22. 9. 2011 do zaplacení (výrok I. rozsudku soudu prvního stupně), a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II. rozsudku soudu prvního stupně), a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího a dovolacího řízení.
Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce v poslední den lhůty k dovolání dvě obsahem totožná dovolání, jedno odeslané poštou, druhé elektronickým podáním odeslaným z emailové schránky žalobce. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 11. 2016, č. j. 14 C 149/2011-124, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil dle § 241 odst. 1) občanského soudního řádu zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobce byl současně poučen, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení usnesení předložena soudu prvního stupně podepsaná plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 5. 12. 2016.
Dne 20. 12. 2016 bylo soudu prvního stupně doručeno dovolání žalobce ve věci, jež bylo datováno ke dni 15. 12. 2016 a odesláno z datové schránky advokátky Mgr. Lucie Brusové, se sídlem v Ostravě, Masná 8, a plná moc žalobce pro uvedenou advokátku datovaná ke dni 8. 12. 2016.
Z výše uvedeného vyplývá, že plná moc žalobce udělená právní zástupkyni pro zastupování v dovolacím řízení a rovněž právním zástupcem sepsané dovolání byly podány až po uplynutí soudem stanovené lhůty. Z tohoto důvodu nemohl dovolací soud dle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. k dovolání sepsanému právní zástupkyní žalobce přihlédnout. Včasné dovolání podané žalobcem nebylo sepsáno advokátem, a tudíž nebyla splněna podmínka podle § 241 odst. 4 o. s. ř.
Dovolací soud z výše uvedených důvodů řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 4. 4. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu