30 Cdo 2677/2005
Datum rozhodnutí: 20.12.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2677/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce F. H., zastoupeného advokátem, proti žalované L. U., zastoupené advokátem, o určení vlastnictví k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 9 C 673/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2005, č. j. 20 Co 146/2005 - 91, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.575,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení na účet advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2005, č. j.

20 Co 146/2005 - 91, kterým byl v napadeném zamítavém výroku změněn rozsudek Okresního soudu v Rakovníku ze dne 21. 12. 2004, č. j. 9 C 673/2004 - 68, tak, že se určuje, že žalobce je vlastníkem jedné ideální poloviny domu čp. 34 na parcele č. 39/2 a jedné ideální poloviny pozemku č. 130/1 o výměře 928 m2 - zahrada, vše v obci a k. ú. H., zapsaných u Katastrálního úřadu pro S. k., katastrální pracoviště R., a jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů, podala žalovaná včas dovolání, které podáním ze dne 13. 12. 2005, doručeným téhož dne soudu prvního stupně, vzala výslovně zpět.

Žalobce ve svém písemném vyjádření k dovolání, které podal prostřednictvím svého zástupce, navrhl, aby dovolání bylo zamítnuto.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4,

§ 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř., neboť žalovaná tím, že vzala dovolání zpět, z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno. Žalobce má tudíž právo na náhradu účelně vynaložených nákladů tohoto řízení, které sestávají z odměny za zastoupení advokátem za 1 úkon (vyjádření k dovolání) v částce 2.500,- Kč [odměna určená podle § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb.] a náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v částce 75,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. prosince 2005

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu