30 Cdo 2676/2013
Datum rozhodnutí: 23.01.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 2676/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Lenky Dopitové ve věci žalobců 1) MUDr. M. T. , a 2) J. J. , zastoupených Mgr. Markétou Vítovou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, ul. 5. května 1050/66, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 207 000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 210/2011, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2013, č. j. 17 Co 513/2012- 86, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:


Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zák. č. 404/2012 Sb. (viz čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř., dovolání odmítl.
Obsahem dovolací námitky směřující do závěrů odvolacího soudu, v nichž řešil otázku existence škody, je polemika se skutkovým stavem zjištěným soudy nižších stupňů, nezahrnující právní otázku. Dovolání však lze podat pouze z toho důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). Dovolatelé proto v daném rozsahu uplatnili nezpůsobilý dovolací důvod.
Za situace, kdy nelze podrobit přezkumu jeden z důvodů, pro který odvolací soud nároku žalobců nevyhověl, nemohou žádné další dovolací důvody (námitky nesprávného právního posouzení otázky příčinné souvislosti mezi nesprávným postupem soudu a tvrzenou škodou a existence samotného nesprávného úředního postupu), naplnit podmínky přípustnosti dovolání podle § 237 o. s. ř., neboť ani odlišné vyřešení takto vymezeného předmětu dovolacího řízení by se nemohlo v poměrech žalobců nijak projevit, což činí jejich dovolání ve zbylém rozsahu nepřípustným (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2005, sp. zn. 29 Odo 663/2003, uveřejněné pod č. 48/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
V Brně dne 23. ledna 2014

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu