30 Cdo 2658/2014
Datum rozhodnutí: 05.08.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 2658/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph. D. v exekuční věci oprávněného Renegade North LLC, se sídlem 3411 Silverside Road, Rodney Bldg., Suite 104, Wilmington Delaware 19810, Spojené státy americké, zastoupeného Mgr. Martinem Běhounkem, advokátem se sídlem v Praze 7, Přívozní 1054/2, proti povinné J. V., pro 50.760,- Kč s příslušenstvím, vedené Obvodním soudem pro Prahu 4 pod sp. zn. 64 EXE 2882/2012, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. února 2013, č. j. 25Co 85/2013-41, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání povinné proti usnesení ze dne 29. 6. 2012, č. j. 64 EXE 2882/2012-14, jímž obvodní soud nařídil podle směnečného platebního rozkazu Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2011, č. j. 49 Cm 9/2011-6, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2011, č. j. 49 Cm 9/2011-35, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 50.760,- Kč a odměny ve výši 169,- Kč s 6% úroky ročně z částky 50.760,- Kč od 1. 5. 2009 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 22.632,- Kč a pro náklady exekuce a oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinné. Provedením exekuce pověřil JUDr. Filipa Exnera, Exekutorský úřad Praha 7.
Povinná napadla usnesení dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože ze spisu nevyplývalo, že by byla právnicky vzdělána, soud ji usnesením ze dne 9. 1. 2014, č. j. 64 EXE 2882/2012-62, (doručeným dne 13. 2. 2014), vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací soud řízení zastaví.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. srpna 2014


JUDr. Miroslava Jirmanová,Ph.D.
předsedkyně senátu