30 Cdo 2655/2003
Datum rozhodnutí: 14.01.2004
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2655/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně K. Š., proti žalovanému P. S., o příspěvek na výživu rozvedené manželky, vedené

u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 39 C 337/90, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. listopadu 1995, č. j. 8 Co 661/95-121, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem ze dne 30. 3. 1995, č. j. 39 C 337/90-89, Okresní soud v Ostravě zamítl návrh žalobkyně, aby odpůrce přispěl na její výživu za období od 12. 11. 1990 do 8. 6. 1993 částkou 30.866,- Kč (výrok I.); zastavil návrh na stanovení výživného částkou 1.000,- Kč měsíčně za období od 9. 6. 1993 do budoucna (výrok II.); uložil žalobkyni zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 2.560,- Kč k rukám jeho zástupkyně do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok III.); nepřiznal Českému státu náhradu nákladů řízení (výrok IV.).

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 30. 11. 1995,

č. j. 8 Co 661/95-121, rozsudek soudu prvního stupně v napadené části, tj. v odst. I., III. a IV. změnil tak, že žalovanému uložil povinnost platit příspěvek na výživu žalobkyně s účinností od 12. 11. 1990 ve výši 500,- Kč měsíčně a s účinností od 1. 7. 1991 do 8. 6. 1993 ve výši 1.000,- Kč měsíčně s tím, že dlužné výživné za dobu od 12. 1. 1990 do 8. 6. 1993 v částce 27.084,- Kč je žalovaný povinen zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok I.); zamítl návrh žalobkyně pokud navrhovala i přiznání příspěvku za dobu od 12. 11. 1990 do 1. 7. 1991 v částce vyšší než 500,- Kč měsíčně (výrok II.); uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně částku 3.990,- Kč k rukám jejího zástupce do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok III.); uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 2.560,- Kč k rukám jejího zástupce do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok IV.); rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit České republice na soudním poplatku u soudu 1. stupně 542,- Kč a na soudním poplatku v odvolacím řízení 542,- Kč, to vše na účet Okresního soudu v Ostravě do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok V.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2000, dále jen o. s. ř. - srov. bod 17. Části dvanácté, Hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) věc přezkoumal bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1, věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem, anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 o. s. ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem, dříve i komerčním právníkem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takového vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, věty první a z ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé

o. s. ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který ze něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1. 7. 1996 advokáty - srov. § 57 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal P. S. dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 12. 11. 2003, č. j. 39 C 337/90-139, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta

a aby jeho prostřednictvím, do čtrnácti dnů od doručení tohoto usnesení, podal proti usnesení odvolacího soudu řádné dovolání; současně dovolatele poučil, že dovolací řízení bude dovolacím soudem zastaveno, jestliže výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví. Přestože usnesení bylo dovolateli doručeno dne 19. 11. 2003, výzvě v ní obsažené dovolatel dosud nevyhověl.

Z uvedeného vyplývá, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení o důsledcích nečinnosti do dnešního dne nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první

a § 241 odst. 2, věty druhé o. s. ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání P. S. - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2004

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu