30 Cdo 2652/2016
Datum rozhodnutí: 02.12.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 2652/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. B., proti žalovaným 1) JUDr. J. Ch., Ph.D., 2) Mgr. P. H. a 3) JUDr. M. V., soudcům Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, Pardubice, Sukova třída 1556, o ochranu osobnosti a zaplacení 1.500.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 5 C 91/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. listopadu 2015, č. j. 27 Co 482/2015-43, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Okresní soud v Pardubicích (dále též soud prvního stupně ) usnesením ze dne 15. září 2015, č.j. 5 C 91/2015-29, žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků. K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové (dále též odvolací soud ) usnesením ze dne 19. listopadu 2015, č. j. 27 Co 482/2015-43, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Žalobce proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem, resp. současně případně nedoložil, že by sám měl právnické vzdělání. Znovu požádal o osvobození od soudních poplatků.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 5. ledna 2016, č.j. 5 C 91/2015-49, žalobce vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení zvolil pro řízení před dovolacím soudem zástupce advokáta a jeho prostřednictvím podal dovolání. Současně konstatoval, že pokud žalobce tuto podmínku dovolacího řízení ve stanovené lhůtě nesplní, dovolací soud řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 7. ledna 2016, žalobce však podmínku dovolacího řízení nesplnil; pouze požádal o ustanovení opatrovníka z řad advokátů.
Okresní soud v Pardubicích usnesením ze dne 18. ledna 2016, č.j. 5 C 91/2015-53, výrokem I. ustanovil opatrovníkem žalobce pro dovolací řízení JUDr. Evžena Zachariáše, advokáta se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, a výrokem II. vyzval žalobce, aby prostřednictvím svého opatrovníka podal řádné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 19. 11. 2015, č.j. 27 Co 482/2015-43, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.
K odvolání opatrovníka Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 3. května 2016, č. j. 23 Co 59/2016-67, výrok I. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 18. ledna 2016, č.j. 5 C 91/2015-53, změnil tak, že žalobci se opatrovník pro dovolací řízení neustanovuje. Dospěl k závěru, že z žádosti žalobce nevyplývají takové skutečnosti, které by byly důvodem pro ustanovení opatrovníka, žalobce pouze uvádí své neutěšené finanční poměry. Pro ustanovení opatrovníka pro dovolací řízení, v němž soud přezkoumá v neveřejném jednání bez přítomnosti účastníků rozhodnutí odvolacího soudu o návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků, tak nejsou dány předpoklady podle § 29 odst. 3 o.s.ř. Sám ustanovený opatrovník požádal o zproštění z funkce opatrovníka, neboť by došlo k nepřípustné kolizi pro jeho dlouhodobou osobní známost se žalovanými.
Žalobce nezastoupen advokátem podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.
K dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 3. května 2016, č. j. 23 Co 59/2016-67, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny, předpoklady pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že tomu tak není z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl dovolacím soudem vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Při projednávání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. listopadu 2015, č. j. 27 Co 482/2015-43, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. listopadu 2015, č. j. 27 Co 482/2015-43, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. prosince 2016


JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu