30 Cdo 265/2001
Datum rozhodnutí: 21.02.2001
Dotčené předpisy:
30 Cdo 265/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl ve věci péče o nezletilého Z., nar.1.11.1984, a L., nar.10.4.1986, H., zastoupených opatrovníkem Okresním úřadem v J., děti J. H. a J. H., o úpravě výživného, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. P 8/91, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. srpna 2000, č.j. 16 Co 247/2000-246, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozsudkem změnil rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 18.2.2000, č.j. P 8/91-232, a vyživovací povinnost otce k nezletilému Z. zvýšil od 1.1.1997 na částku 1.040,- Kč měsíčně, od 1.9.1999 na částku 1.140,- Kč měsíčně, k nezletilé L. od 1.1.1997 zvýšil na částku 840,- Kč měsíčně, od 1.9.1997 na částku 940,- Kč měsíčně s určením splatnosti vždy do pátého dne v měsíci předem k rukám matky( dále určil, že dlužné zvýšené výživné za dobu od 1.1.1997 do 31.8.2000 v částce 24.080,- Kč pro nezletilého Z. a 19.680,- Kč pro nezletilou L. otec zaplatí do tří měsíců od právní moci k rukám matky, čímž změnil rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 18.3.1991, č.j. P 8/91-22, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18.6.1991,č.j. 16 Co 182/91-36.

Proti tomuto rozsudku podal otec podání nazvané odvoláním, které došlo Okresnímu soudu v Jihlavě 1.11.2000. Poukázal na svou zlou finanční situaci. Navrhl, aby v případě zamítnutí jeho podání na snížení výživného, mu soud odpustil dlužné výživné od roku 1997 do roku 1999, nebo aspoň dal poloviční snížení, protože došlo ke snížení jeho platu v roce 2000, nemá našetřené peníze a narodilo se mu druhé dítě ve stávajícím manželství.

Při posuzování dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č.30/2000 Sb., jímž byl změněn a doplněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb.) ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.

Nejvyšší soud věc projednal bez jednání a dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst.2 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 57 odst.3 o.s.ř. lhůta je zachována, je-li v poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Napadený rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. srpna 2000 převzal otec nezletilých dětí 11.9.2000( tímto dnem nabyl rozsudek i právní moci. Podání ze dne 25.10.2000 (dovolání) došlo Okresnímu soud v Jihlavě dne 1.11.2000. Dovolací lhůta jednoho měsíce začala plynout od 12.9.2000 a uplynula dne 12.10.2000.

Protože dovolatel své dovolání, jež je již podle data jeho vyhotovení opožděné, podal u Okresního soudu v Jihlavě po uplynutí zákonné lhůty, stalo se tak opožděně.

Z uvedených důvodů nezbylo dovolacímu soudu než opožděné dovolání odmítnout podle ustanovení § 243c o.s.ř. s poukazem na ustanovení § 218 odst. 1 písm. a/ o.s.ř., které platí i pro řízení u dovolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2001

JUDr. Julie M u r á n s k á , v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Plhalová