30 Cdo 2624/2012
Datum rozhodnutí: 27.09.2012
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.
30 Cdo 2624/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce J. M. , t.č. Věznice Jiřice, čp. 404, P.O.Box 8, Lysá nad Labem, proti žalované České republice-Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o ochranu osobnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 sp. zn. 12 C 355/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. června 2011, č.j. 29 Co 182/2011-75, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 14. února 2011, č.j. 12 C 355/2009-69, kterým byla odmítnuta žaloba ze dne 1.5.2009 podle § 13 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. .) a rozhodnuto o náhradě jeho nákladů řízení, a dále rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení, podal žalobce, aniž by byl zastoupen advokátem, dovolání.
Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 15. prosince 2011, č.j. 12 C 355/2009-93, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením ze dne 17. dubna 2012, č.j. 12 C 355/2009-96, jej vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolil ve stanovené lhůtě dvaceti dnů advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl poučen, že když tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. I přes doručení této výzvy zůstal dovolatel procesně nečinným a soudem prvního stupně vytknutý nedostatek povinného zastoupení neodstranil.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť dovolatel, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalované podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. září 2012

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu