30 Cdo 2610/2007
Datum rozhodnutí: 16.08.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 2610/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobkyně Z. S., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) V. V., a 2) L. V., obou zastoupených advokátem, o zaplacení částky 1,500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp.zn. 11 C 86/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. května 2006, č.j. 42 Co 164/2006-108, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalobkyně je povinna zaplatit na náhradu nákladů dovolacího řízení žalovaných jejich zástupci advokátu, částku 26.394,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 19. května 2006, č.j. 42 Co 164/2006-108, odmítl odvolání žalobkyně, pokud směřovalo proti výroku II. rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 7. listopadu 2005, č.j. 11 C 86/2002-85, zatímco ve výrocích III., IV. a V. tento rozsudek podle ustanovení § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) potvrdil. Rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti uvedenému rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dne 11. září 2006 včasné dovolání, které však svým podáním ze dne 24. července 2007 vzala zcela zpět.


Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. S přihlédnutím k popsané procesní situaci proto Nejvyššímu soudu ČR nezbylo, než v označené věci dovolací řízení zastavit.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151, § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.


za situace, kdy žalobkyně procesně zavinila, že dovolací řízení musilo být zastaveno, zatímco žalovaným v tomto řízení vznikly náklady spojené s jejich právním zastoupením, v jehož rámci bylo jejich zástupcem dne 31. května 2007 podáno písemné vyjádření k dovolání. Konkrétně tak jde o jeden úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů


za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Výše odměny za zastupování advokátem je určena podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996. Sb., o odměnách advokátů


za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška").


Podle § 2 vyhlášky se sazby a odměny stanoví pro řízení v jednom stupni


z peněžité částky, která je předmětem řízení, nebo podle druhu projednávané věci (odstavec 1). V sazbě podle prvního odstavce uvedeného ustanovení jsou zahrnuty všechny úkony právní služby provedené advokátem nebo notářem, s výjimkou odměny za úkony, které patří k nákladům řízení, o jejichž náhradě soud rozhoduje podle § 147 o.s.ř. (odstavec 2).


Podle § 10 odst. 3 vyhlášky ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak. Podle § 3 odst. 1 vyhlášky (ve znění novely provedené vyhláškou č. 277/2006 Sb. s účinnosti od 1. září 2006) činí sazba odměny v této věci 67.300,- Kč. Protože však advokát společně zastupoval více účastníků, zvyšuje se sazba odměny podle § 19a vyhlášky o 30 % na 87.490,- Kč. Vzhledem k tomu, že však byl učiněn v tomto případě pouze jediný úkon právní služby, bylo nutno s přihlédnutím


k § 18 odst. 1 této vyhlášky takto určenou výši odměny zástupce žalobce snížit o 50 %, t.j. na částku 43.745,- Kč. Protože pak dovolací soud dovolací řízení zastavil, byla uvedená částka odměny podle ustanovení § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 vyhlášky dále snížena o 50 % na 21.872,50,- Kč, což činí po zaokrouhlení podle § 16 odst. 2 vyhlášky 21.880,- Kč.


Vyhláška č. 484/2000 Sb. upravuje pouze paušální sazby odměny za zastupování účastníka advokátem, nikoliv tedy již nároky advokáta na náhradu hotových výdajů


a na náhradu za promeškaný čas, jež stojí vedle odměny (§ 2 odst. 1 vyhlášky


č. 177/1996 Sb.). K nákladům řízení žalovaných proto patří též paušální náhrada hotových výloh advokáta v částce 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.


ve znění vyhlášky č. 276/2006 Sb.). Celkem výše přisouzené náhrady nákladů dovolacího řízení činí u tohoto vztahu 22.180,- Kč, která je po úpravě o 19 % daň z přidané hodnoty, jejímž plátcem je zástupce žalovaných, představována částkou 26.394,- Kč (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. srpna 2007


JUDr. Pavel Pavlík, v.r.


předseda senátu