30 Cdo 2608/2014
Datum rozhodnutí: 23.07.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 2608/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné AB 5 B. V., soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Strawinskylaan 933, 630XX, Amsterodam, WTC Twr. B Nizozemí, identifikační číslo osoby 34192873, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 13, proti povinné D. U. , pro 55.902,34 Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. 53 EXE 580/2012, pověřeným soudním exekutorem JUDr. Robertem Pazákem, Exekutorský úřad Brno venkov, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. listopadu 2013, č. j. 11 Co 1403/2013-26, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání povinné proti usnesení ze dne 20. 9. 2013, č. j. 53 EXE 580/2012-12, jímž okresní soud nařídil podle rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou ze dne 23. 9. 2011, č. j. PPF L 1312/2010, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 55.902,34 Kč, smluvní pokuty ve výši 1.507,20 Kč, úroku ve výši 14.402,97 Kč, úroku ve výši 26,64 % ročně z částky 55.762,34 Kč od 25. 11. 2010 do zaplacení, nákladů předcházejícího řízení ve výši 23.952,- Kč, nákladů oprávněné a nákladů, které budou v průběhu řízení stanoveny. Provedením exekuce okresní soud pověřil soudního exekutora JUDr. Roberta Pazáka, Exekutorský úřad Brno - venkov.
Povinná napadla usnesení krajského soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože ze spisu nevyplývalo, že by byla dovolatelka právnicky vzdělána, soud ji usnesením ze dne 2. 4. 2014, č. j. 53 EXE 580/2012-36 (doručeným dne 5. 5. 2014 ve smyslu § 50 odst. 2 o. s. ř.), vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolila advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací soud řízení zastaví.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. července 2014
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph. D.
předsedkyně senátu