30 Cdo 26/2014
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 26/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněného P. H., zastoupeného JUDr. Milanem Štětinou, advokátem se sídlem v České Lípě, Jiráskova 614/11, proti povinnému D. U. , zastoupenému JUDr. Ladislavem Ejemem, advokátem se sídlem v České Lípě, Eliášova 998/12, pro 47.071,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 9 EXE 5670/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 15. 8. 2013, č. j. 36 Co 647/2012-40, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 16. 7. 2012, č. j. 9 EXE 5670/2012-19, jímž okresní soud nařídil exekuci na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 47.071,- Kč se specifikovaným úrokem z prodlení, nákladů předcházejícího řízení 41.341,- Kč a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny. Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. . Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. ledna 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu