30 Cdo 2591/2011
Datum rozhodnutí: 27.02.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
30 Cdo 2591/2011


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobců a) JUDr. K. Č. , zastoupeného JUDr. Josefem Lžičařem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 24, b) JUDr. L. G. , zastoupeného JUDr. Františkem Schulmannem, advokátem se sídlem v Praze 1, Valentinská 92/3, c) JUDr. P. K. , zastoupeného JUDr. Jaroslavem Ortmanem, advokátem se sídlem v Praze 6, Španielova 1267, d) JUDr. P. N. , zastoupeného JUDr. Pavlem Tomanem, advokátem se sídlem v Praze 2, Trojanova 12 a e) JUDr. R. V. , Ph.D., zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, proti žalované Mgr. M. B. , zastoupené Mgr. Ing. Ondřejem Blahou, advokátem se sídlem v Praze 9, Na Jetelce 69/2, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 8/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. února 2011, č.j. 3 Co 180/2010-744, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. ledna 2013 č.j. 30 Cdo 2591/2011-823, se v záhlaví opravuje tak, že označení zástupce žalovaného 2) JUDr. L G. správně zní: ...zastoupeného JUDr. Františkem Schulmannem... .

O d ů v o d n ě n í :
V písemném vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. ledna 2013 č.j. 30 Cdo 2591/2011-823, došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající v nesprávně uvedeném křestním jménu zástupce žalovaného 2).
Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 164 o.s.ř. za použití § 243c odst. 1 o.s.ř., vydal proto opravné usnesení, jímž tuto zřejmou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. února 2013 JUDr. Pavel P a v l í k, v. r.
předseda senátu