30 Cdo 2582/2006
Datum rozhodnutí: 17.08.2007
Dotčené předpisy:
30 Cdo 2582/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně Č. p., a. s., proti žalovanému J. H., za účasti vedlejší účastnice na straně žalovaného Z. H., o 75.508,-- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp.zn. 7 C 25/2005, o dovolání žalovaného a vedlejší účastnice proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. dubna 2006, č. j. 25 Co 568/2005-77, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání žalovaného a vedlejší účastnice potvrdil rozsudek Okresního soudu v Jičíně ze dne

24. srpna 2005, č.j. 7 C 25/2005-54, ve znění doplňujícího usnesení téhož soudu ze dne 8. prosince 2005, č. j. 7 C 25/2005-68, jímž bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni částku 75.508,-- Kč 3% úrokem z prodlení od 24. 10. 2004 do zaplacení a na nákladech řízení 3.154,-- Kč, a vedlejší účastnici uloženo zaplatit žalobkyni na nákladech řízení 3.154,- Kč, vše do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok I.), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Žalovaný a vedlejší účastnice (dále dovolatelé) v podaném dovolání vyjadřují nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu a domáhají se jeho zrušení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno dovolateli ve lhůtě uvedené v ust. § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání

do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval

v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podali dovolatelé dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měli právnické vzdělání. Soud prvního stupně je proto usnesením ze dne 18. července 2006, č.j.

7 C 25/2005-82, vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání; k provedení potřebných procesních úkonů jim určil lhůtu čtyř týdnů a upozornil je, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Toto usnesení bylo dovolatelům doručeno dne 1. 8. 2006, přesto však nedostatek povinného zastoupení dosud neodstranili.

Vzhledem k tomu, že dovolatelé podali dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byli zastoupeni advokátem a aniž by doložili, že mají právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo, když žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. srpna 2007

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu