30 Cdo 258/2013
Datum rozhodnutí: 28.02.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 258/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Pavla Simona ve věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 1,200.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 162/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2012, č. j. 55 Co 424/2011 63, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení 500.000,- Kč a úhradu sociálního a zdravotního pojištění za období od 1. 1. 1990 do 1. 1. 1993 s 3 % úrokem z prodlení od 16. 5. 1993 do zaplacení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž byla splněna podmínka zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. Žádost žalobce o ustanovení advokáta pro dovolací řízení byla zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 4. 10. 2012, č. j. 10 C 162/2010 79, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2012, č. j. 55 Co 496/2012 87.
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 28. 12. 2012, č. j. 10 C 162/2010 88, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení podal řádné dovolání. Soud prvního stupně též žalobce poučil, že nevyhoví-li této výzvě ve stanovené lhůtě, soud dovolací řízení zastaví. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 4. 1. 2013.
Na tuto výzvu žalobce reagoval jen přípisem ze dne 18. 1. 2013, v němž požádal o ustanovení advokáta s ohledem na zákon č. 262/11 Sb.
Nejvyšší soud jakožto soud dovolací při projednání dovolání a rozhodnutí o něm postupoval podle občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (viz přechodné ustanovení čl. II, bod 7, zákona č. 404/2012 Sb.), jakož i se zřetelem k nálezům Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, a ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11, dostupným na internetových stránkách Ústavního soudu, http://nalus.usoud.cz ).
Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, která ovšem není řádně zastoupena.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Soud prvního stupně přitom dovolatele náležitě poučil s tím, že musí být v dovolacím řízení řádně zastoupen (viz výše). Z obsahu spisu vyplývá, že k napravení nedostatku právního zastoupení ze strany dovolatele nedošlo.
Protože dovolatel není právně zastoupen, a tak není splněna jedna z podmínek dovolacího řízení, postupoval dovolací soud dle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104 odst. 2 o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.
Žalobce sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalované nevznikly v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo. Této procesní situaci odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. února 2013
JUDr. František Ištvánek, v. r.
předseda senátu