30 Cdo 2565/2015
Datum rozhodnutí: 24.11.2015
Dotčené předpisy: čl. 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 2565/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem ve věci žalobce F. F. , proti žalované České republice Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, o náhradu škody a o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 18 Nc 224/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. prosince 2013, č. j. 8 Co 991/2013-47, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Ostravě (dále jen odvolací soud ) v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 5. listopadu 2013, č. j. 18 Nc 224/2012-40, jímž žalobci nebylo ani zčásti přiznáno osvobození od soudních poplatků (výrok I) a jímž byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení (výrok II).
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, aniž by splnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Soud prvního stupně proto usnesením ze dne 10. dubna 2014, č. j. 18 Nc 224/2012-59, žalobce vyzval, aby osvědčil, že má právnické vzdělání, nebo aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů, a poučil jej o následcích nesplnění této výzvy. Žalobce však své právnické vzdělání nedoložil, zástupce z řad advokátů si nezvolil, a ani soud nepožádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
V situaci, kdy žalobce neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyššímu soudu nezbylo než řízení o jeho dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavit.
O náhradě nákladů řízení, včetně nákladů řízení dovolacího, rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. listopadu 2015

JUDr. Bohumil Dvořák
pověřený člen senátu