30 Cdo 2547/2014
Datum rozhodnutí: 31.05.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 2547/2014


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce O. Z. , právně zastoupeného Mgr. Ing. Janem Boučkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opatovická č. 1659/4, proti žalované České republice Ministerstvu vnitra , se sídlem v Praze 7, Nad Štolou č. 936/3, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 15 C 1/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2013, č. j. 30 Co 446/2013-219, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2016, č. j. 30 Cdo 2547/2014-267, se ve výroku II. opravuje na správné znění:
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12. 3. 2013, č. j. 15 C 1/2011-172, v rozsahu týkajícího se předložení občanského průkazu, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2013, č. j. 30 Co 446/2013-219, v rozsahu výroku I. v části týkající se předložení občanského průkazu, se ruší a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 5 k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2016, č. j. 30 Cdo 2547/2014-267, je postižen zjevnou nesprávností spočívající v tom, že ve výroku rozsudku je nesprávně uvedeno, že se ruší pouze rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2013, č. j. 30Co 446/2013-219, a to ve výroku I. v části týkající se předložení občanského průkazu, a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 5 k dalšímu projednání.
Z odůvodnění rozhodnutí však jednoznačně vyplývá, že dovolací soud zamýšlel zrušit vedle části výroku I. týkající se předložení občanského průkazu též rozsudek soudu prvního stupně v rozsahu týkajícího se předložení občanského průkazu, a to z důvodu, že důvody, pro které byl z části zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i na část rozsudku soudu prvního stupně.
Podle § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Nejvyšší soud proto vydal podle ustanovení § 164 o. s. ř. za použití § 243b o. s. ř., opravné usnesení, jímž tuto chybu v psaní uvedeným způsobem opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. dubna 2017


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. předseda senátu