30 Cdo 2544/2013
Datum rozhodnutí: 25.02.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 2544/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněného CALDERSHOT FINANCE LTD ., se sídlem Finchley Road 788-790, NW117TJ, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, identifikační číslo osoby 05843605, zastoupeného Mgr. Dagmar Lupínkovou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Táborská 966/5, proti povinnému J. K. , zastoupenému JUDr. Irenou Hučkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě Mariánských Horách, 28. října 434/211, pro 360 281,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 Nc 12029/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2013 , č. j. 56 Co 6/2013-157, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 30. 8. 2012, č. j. 51 Nc 12029/2009-128, kterým Okresní soud v Ostravě zamítl návrh na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 2. 6. 2010, č. j. 51 Nc 12029/2009-48.
Okresní soud vyšel ze zjištění, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 2. 2003 byl prohlášen konkurs na majetek povinného, že usnesením téhož soudu ze dne 6. 9. 2006, sp. zn. 22 K 1/2003, byl tento konkurs zrušen pro nedostatek majetku úpadce (usnesení nabylo právní moci 25. 10. 2006), že Hutnická zaměstnanecká pojišťovna se připojila ke konkursnímu řízení dne 21. 2. 2003 s pohledávkou ve výši 365 744,- Kč, že usnesením ze dne 31. 8. 2006 tato pohledávka přešla na oprávněného, podle usnesení z téhož dne na něj přešly i pohledávky Všeobecné zdravotní pojišťovny, která se přihlásila do konkursního řízení 12. 3. 2003 s pohledávkami v celkové výši 343 482,02 Kč. Obě pohledávky byly uznány správcem konkursní podstaty JUDr. Alešem Videňským. Okresní soud dospěl k závěru, že právo vymáhat pohledávky nemůže být promlčeno, neboť nová pětiletá promlčecí doba podle § 16 odst. 1 věty druhé zákona č. 592/1992 Sb. začala běžet od pravomocného skončení konkursního řízení a návrh na nařízení exekuce byl podán dne 11. 8. 2009.
Krajský soud po doplněném dokazování uzavřel, že exekuce byla nařízena na podkladě seznamu přihlášených pohledávek v konkursním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 K 1/2003, že Všeobecná zdravotní pojišťovna přihlásila do konkursního řízení své pohledávky dne 21. 1. 2003 a Hutnická zaměstnanecká pojišťovna dne 29. 1. 2003, usnesení o prohlášení konkursu na majetek povinného nabylo právní moci 11. 2. 2003, že na místo dosavadních konkursních věřitelů do konkursního řízení vstoupila nejprve Česká konsolidační agentura Praha a následně oprávněný, jenž v exekučním řízení uplatnil z pohledávek nabytých od VZP ČR částku v rozsahu 164 643,02 Kč a z pohledávek nabytých od Hutnické zaměstnanecké pojišťovny částku 195 638,- Kč. Exekuční titul (seznam přihlášených pohledávek v konkursním řízení) je postaven na roveň soudnímu rozhodnutí a na jeho základě lze vést exekuci po zrušení konkursu dle § 44 odst. 1 písm. d/ zákona č. 328/1991 Sb. Desetiletá promlčecí doba (§ 110 odst. 1 a § 112 obč. zák.) ode dne následujícího po zrušení konkursu 26. 10. 2006 (kdy se seznam přihlášek stal exekučním titulem) do 11. 8. 2009 (kdy oprávněný podal návrh na nařízení exekuce) dosud neuběhla.
Povinný podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání s tím, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena. Odvolacímu soudu vytýká, že bez bližšího odůvodnění či vysvětlení uvedl, že pokud byl na povinného prohlášen konkurz a správce konkurzní podstaty uznal pohledávky zdravotních pojišťoven a zahrnul je do seznamu pohledávek, je exekučním titulem tento seznam. Dovolatel dále vytýká odvolacímu soudu, že nevysvětlil, v jakém vztahu jsou platební výměry a seznam přihlášených pohledávek, proč platební výměry nejsou, resp. nemohou být exekučními tituly, jaký je jejich další osud apod. Podle dovolatele prosté konstatování seznamu přihlášených pohledávek jako exekučního titulu, bez dalšího, zakládá nepřezkoumatelnost rozhodnutí a otázka vztahu pravomocného platebního výměru zdravotní pojišťovny (vydaného na základě zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění) a seznamu přihlášených pohledávek v konkurzním řízení, obou coby exekučních titulů, které existují vedle sebe, přičemž není zřejmé, jaký mají mezi sebou vztah, a na základě kterého z nich má být vedena exekuce jak tedy běží promlčecí doba, nebyla dosud judikaturou řešena . Navrhl, aby usnesení odvolacího soudu bylo zrušeno a věc mu vrácena k dalšímu řízení, popř. aby byla zrušena usnesení soudů obou stupňů a věc vrácena k dalšímu řízení soudu prvního stupně.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.),
Dovolání není přípustné.
Povinný přípustnost dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř. odůvodňuje tím, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky, která dosud v rozhodování dovolacího soudu nebyla vyřešena. Pokud jde o seznam přihlášek jako exekuční titul, odvolací soud již v odůvodnění svého rozhodnutí odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. března 2012, sp. zn. 31 Cdo 374/2010 uveřejněné pod číslem 82/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž Nejvyšší soud uzavřel, že podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění účinném od 1. 5. 2000 do 31. 12. 2007, lze na základě seznamu přihlášek pro zjištěnou pohledávku, kterou úpadce výslovně nepopřel, po zrušení konkursu vést výkon rozhodnutí na úpadcovo jmění, došlo-li ke zrušení konkursu způsoby uvedenými v ustanovení § 44 odst. 1 a 2 uvedeného zákona; takový postup však není možný, došlo-li ke zrušení konkursu způsobem uvedeným v ustanovení § 44 odst. 3 nebo § 44a odst. 1 tohoto zákona (ustavní stížnost proti tomuto usnesení byla odmítnuta). Rovněž tak odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2010, sp. zn. 4531/2010, v němž Nejvyšší soud otázku seznamu přihlášek jako exekučního titulu také řešil. Situací, kdy vedle seznamu přihlášených pohledávek existuje ohledně téhož plnění ještě další exekuční titul, se Nejvyšší soud zabýval např. v usnesení ze dne 23. července 2012, sp. zn. 20 Cdo 1637/2010, příp. v usnesení publikovaném pod číslem 39/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Nejvyšší soud se také opakovaně zabýval otázkou promlčení pohledávek vymáhaných na základě seznamu přihlášených pohledávek (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2012, sp. zn. 20 Cdo 4531/2010, usnesení z 16. srpna 2012, sp. zn. 20 Cdo 657/2012). Je přitom třeba podotknout, že z obsahu dovolání není ani zřejmé, zda povinný zpochybňuje délku promlčecí lhůty stanovenou odvolacím soudem.
Nejvyšší soud proto postupoval podle § 243c odst. 1 o. s. ř. a dovolání povinného odmítl. O nákladech řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. února 2014


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu