30 Cdo 2518/2009
Datum rozhodnutí: 27.05.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 241b o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 2518/2009
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Miloše Holečka v právní věci žalobce
Finančního úřadu v Mikulově,
se sídlem v Mikulově, Gagarinova 9, proti žalovanému
A. H.,
zastoupenému Mgr. Vladimírou Borskou, advokátkou se sídlem v Brně, nám. 28. dubna 26, o určení neúčinnosti darovací smlouvy, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 10 C 259/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. října 2008, č.j. 14 Co 306/2007-85, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce
se zastavuje.

II. Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části první Čl. II, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím není dotčeno.


Krajský soud v Brně v záhlaví označeným usnesením zrušil rozsudek Okresního soudu v Břeclavi ze dne 13. dubna 2007, č.j. 10 C 259/2005-75, kterým byla zamítnuta, žaloba o určení, že darovací smlouva ze dne 21.9.2005 uzavřená mezi Ing. M. H. jako dárcem a žalovaným jako obdarovaným, kterou mu byly darovány v rozsudečném výroku blíže označené nemovitosti, je vůči žalobci právně neúčinná a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Krajský soud v Brně současně řízení zastavil (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok II.). Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.


Žalobce, který je organizační složkou státu, pověřil jednáním jejím jménem svého zaměstnance JUDr. R. F., avšak podané dovolání proti rozsudku odvolacího soudu nebylo jmenovanou pověřenou osobou sepsáno (tedy podepsáno), a nebylo prokázáno, že by osoba, která dovolání podepsala, měla právnické vzdělání. Žalobce ani přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 15.5.2009, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení
není
přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2010
JUDr. Pavel Pavlík,v.r.

předseda senátu