30 Cdo 2514/2004
Datum rozhodnutí: 20.01.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2514/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobců: a) T. S., b) Š. S., obou zastoupených advokátem, proti žalované P. P. s.r.o., zastoupené advokátem,

o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, pod sp. zn. 4 C 55/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. října 2003, č. j. 17 Co 5/2003-157, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.150,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem ze dne 16.9.2002, č.j. 4 C 55/2001-115, Okresní soud v Havlíčkově Brodě určil, že nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v H. B. na listu vlastnictví č. 4272 pro obec a katastrální území H. B. jako objekt bydlení čp. 3337 postavený na parc. č. 5256, parc. č. 5256 zastavěná plocha objektem bydlení č. 3337 a parc č. 1655/17 zahrada, jsou se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména porosty, terénními úpravami a oplocením,

ve společném jmění žalobců (výrok I.); rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobcům na nákladech řízení 8.375,- Kč k rukám jejich zástupce do patnácti dnů

od právní moci rozsudku.

Rozsudkem ze dne 27.10.2003, č. j. 17 Co 5/2003-157, Krajský soud v Hradci Králové rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobcům na nákladech odvolacího řízení 6.642,- Kč k rukám jejich zástupce

do tří dnů od právní moci rozsudku.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

Žalobci ve vyjádření k dovolaní žalované navrhli zamítnutí dovolání .

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu ČR dne 7.1.2005 (datovaným dne 5.1.2005) vzala žalovaná své dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném

od 1.1.2001 (dále též jen o.s.ř. ) [srov. bod 17. Části dvanácté, hlavy I zákona

č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony], dovolací řízení zastavil.

Protože řízení o dovolání žalované bylo pro zpětvzetí dovolání zastaveno, je žalovaná povinna ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. nahradit žalobcům náklady, které v dovolacím řízení vynaložili.

Žalobci vynaložili v dovolacím řízení náklady na zastoupení advokátem. Vzhledem k tomu, že dovolací řízení v této věci bylo zahájeno (dovolání bylo podáno) po 1.1.2001, řídí se rozhodování o odměně za zastupování advokátem právními předpisy účinnými ode dne 1.1.2001 (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, body 1. a 10. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), tj. vyhláškou č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. Z této vyhlášky (srov. její ustanovení § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 17 odst. 2, § 18 odst. 1) vyplývá, že advokátu zastupujícímu v dané věci žalobce náleží odměna ve výši 3.000,- Kč a paušální částka náhrad ve výši 150,- Kč (srov. § 13 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb. a č. 484/2000 Sb.). Celkovou částku 3.150,- Kč je žalovaná povinna zaplatit v zákonné lhůtě (§ 160 odst. 1 o.s.ř.) k rukám advokáta, který žalobce v dovolacím řízení zastupoval (§ 149 odst.1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2005

JUDr. Roman Fiala, v.r.

předseda senátu