30 Cdo 2497/2009
Datum rozhodnutí: 20.11.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 2497/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy ve věci péče o nezletilou N. T., zastoupenou opatrovníkem M. ú.V. K., dceru L. T., a M. T., za účasti Krajského státního zastupitelství v B., pobočka ve Z., a pěstounky L. K., vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. P 57/98, o dovolání pěstounky proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 3. prosince 2008, č. j. 59 Co 386/2008-216, takto:


Dovolání se odmítá.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s .ř.):


Podání pěstounky L. K., které je podle svého obsahu dovoláním proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, v záhlaví označenému, jímž byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen v části, v níž byla nařízena ustavní výchova nezletilé a otci a matce uložena povinnost platit výživné pro nezletilou, dále zrušen v části, v níž byla přiznána zástupkyni pěstounky odměna za zastupování a jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, není přípustné podle § 237 odst. 2 písm. b) o. s. ř., pokud jde o meritorní výrok.


Dovolání proti výroku rozsudku odvolacího soudu o nákladech řízení, které má povahu usnesení (§ 167 odst. 1 o. s. ř.), občanský soudní řád nepřipouští (srv. § 236 až


§ 239 o. s. ř., a dále např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne


31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2003).


Z uvedených důvodů nebylo ani třeba odstranit nedostatek povinného zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.). Dovolání bylo proto jako nepřípustné podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítnuto.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá, § 224 odst. 1, § 151 o. s. ř., neboť pěstounka s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu nákladů řízení právo a ostatním účastníkům podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. listopadu 2009


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu