30 Cdo 2492/2015
Datum rozhodnutí: 29.10.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 2492/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobkyně PhDr. H. P., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 EC 41/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. května 2014, č.j. 16 Co 185/2014-111, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 20. května 2014, č.j. 16 Co 185/2014-111, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 4. prosince 2013, č.j. 22 EC 41/2012-90, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 500.000,- Kč a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení; rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, aniž by byla zastoupena advokátem. V dovolání požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 23. října 2014, č.j. 22 EC 41/2012-136, byla žádost žalobkyně o ustanovení právního zástupce zamítnuta. K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. prosince 2014 č.j. 16 Co 490/2014-146, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Poté soud prvního stupně vyzval žalobkyni usnesením ze dne 20. ledna 2015, č.j. 22 EC 41/2012-149, aby si pro podání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 20. května 2014, č.j. 16 Co 185/2014-111, zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s upozorněním, že v opačném případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 27. ledna 2015. Obdobně byla dovolatelka takto vyzvána v souvislosti s dovoláním proti uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 16 Co 185/2014-111, usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. března 2015, č.j. 22 EC 41/2012-161 (tato výzva byla dovolatelce doručena dne 12. března 2015). Uvedený nedostatek povinného zastoupení však nebyl dovolatelkou do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2015

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu