30 Cdo 2488/2014
Datum rozhodnutí: 23.07.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 2488/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněné České dráhy a. s., se sídlem v Praze 1, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, identifikační číslo osoby 70994226, zastoupené JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Kořenského 1107/15, proti povinné E. K. , pro 34.103,06 Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Sokolově pod sp. zn. 29 EXE 3451/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. září 2013, č. j. 12 Co 466/2013-44, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 26. 6. 2013, č. j. 29 EXE 3451/2012-35, jímž okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce.
Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dne 6. 11. 2013 dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. července 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu