30 Cdo 2477/2013
Datum rozhodnutí: 23.01.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 3 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 2477/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Lenky Dopitové, v právní věci žalobce L. P. H. , zastoupeného Mgr. Radimem Strnadem, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 8, proti žalované České republice - Ministerstvu vnitra , se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o zaplacení částky 500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 5 C 35/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2013, č. j. 18 Co 495/2012-151, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zák. č. 404/2012 Sb. (viz čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř., dovolání žalobce pro nepřípustnost odmítl.
V otázce příčinné souvislosti mezi nesprávným úředním postupem a vznikem nemajetkové újmy, spočívající ve stanovení mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její existence zjišťována, která odpovídá požadavku na vymezení dovolacího důvodu podle §241a odst. 3 o. s. ř., je rozsudek odvolacího soudu v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2012, sp. zn. 28 Cdo 1395/2012, usnesení ze dne 30. 7. 2012 sp. zn. 28 Cdo 2237/2010, rozsudek ze dne 27. 5. 2009 sp. zn. 25 Cdo 1455/2007, veřejnosti dostupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz) potud, zkoumal-li odvolací soud naplnění příčinné souvislosti mezi nelegálním vstupem žalobce na území České republiky a jím utrpěnou újmou. Existence takto vymezené příčinné souvislosti je pak již otázkou skutkovou, která nemůže být předmětem dovolacího přezkumu (viz § 241a odst. 1 o. s. ř.).
K námitce směřující do formy zadostiučinění nutno dodat, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu nespočívalo na řešení této otázky, nýbrž na nezjištění příčinné souvislosti mezi nesprávným úředním postupem a tvrzenou nemajetkovou újmou, a daná námitka proto nesplňuje podmínku § 237 o. s. ř. v tom, že na řešení v ní uvedené právní otázky není napadené rozhodnutí založeno.
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 23. ledna 2014
JUDr. Pavel Simon
předseda senátu