30 Cdo 2476/2003
Datum rozhodnutí: 15.06.2004
Dotčené předpisy: § 241b předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2476/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Karla Podolky ve věci péče

o V. S., omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, za účasti A. K. a Města R. p. R., o ustanovení opatrovníka, vedené

u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí pod sp.zn. 2 P 175/99, o dovolání paní A. K. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne

10. února 2003, č.j. 13 Co 654/2002-97, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 10. února 2003, č.j. 13 Co 654/2002-97, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí

ze dne 5. dubna 2002, č.j. 2 P 175/99-71, o ustanovení opatrovníka V. S. Rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Dne 3. června 2003 podala paní A. K. v uvedené věci vlastnoručně sepsané podání, z něhož lze usoudit, že jím mínila dovolání proti uvedeném usnesení Krajského soudu v Ostravě.

Protože, jak již bylo naznačeno, dovolatelka sepsala dovolání sama a nebyla tak zastoupena advokátem, soud prvního stupně ji usneseními ze dne 25. června 2003, č.j.

2 P 175/99-108 (doručeným dovolatelce dne 15. července 2003 a ze dne 5. září 2003, č.j. 2 P 175/99 (doručeným dne 18. září 2003 poučil mimo jiné o tom, že musí být

v dovolacím řízení zastoupena advokátem. Dovolatelce bylo současně mimo jiné uloženo ve lhůtě 15 dní (v případě druhého usnesení ve lhůtě 5 dní) ode dne doručení tohoto usnesení předložit soudu plnou moc udělenou pro toto řízení advokátovi s tím, že pokud této výzvě nebude vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno.

Z obsahu spisu nevyplývá, že by dovolatelka dotčené výzvě soudu vyhověla - zejména že by bylo doloženo, že se nechala v tomto dovolacím řízení zastoupit advokátem.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (zejména pokud sám nemá právnické vzdělání). Na tuto skutečnost byla dovolatelka správně a náležitě ve smyslu úkonů podle ustanovení § 209 a § 210 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 241b odst. 1 o.s.ř. soudem prvního stupně upozorněna, a byla mimo jiné vyzvána, aby ve stanovené lhůtě nedostatek právního zastoupení v dovolacím řízení odstranila. Přes tuto výzvu, a přes soudem dané poučení o možných následcích případného neuposlechnutí této výzvě, zmíněný nedostatek nebyl dovolatelkou

do současné doby odstraněn.

Protože požadavek povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení

ve smyslu zmíněného ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. je chápán jako zvláštní podmínka dovolacího řízení, a protože se nepodařilo nedostatek této zvláštní podmínky dovolacího řízení, přes popsané opatření soudu prvního stupně, odstranit, nezbylo, než dovolací řízení ve smyslu ustanovení § 241b o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona zastavit, aniž by tak bylo třeba zabývat se otázkou, zda podané dovolání

v dalším splňuje předpoklady stanovené zákonem.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta prvá a § 151 odst. 1 o.s.ř., když dovolatelka procesně zavinila, že dovolací řízení musilo být zastaveno, avšak ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2004

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu