30 Cdo 2462/2015
Datum rozhodnutí: 16.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 2462/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci posuzované A. Č., zastoupené JUDr. Miloslavou Šmokovou, advokátkou se sídlem v Uherském Brodě, 28. října 976, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, pobočka ve Zlíně, o návrhu B. Č., o omezení svéprávnosti posuzované, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. Nc 3545/2013, o dovolání B. Č. proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ze dne 28. ledna 2015, č. j. 59 Co 511/2014-106, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Okresní soud v Uherském Hradišti rozsudkem ze dne 29. srpna 2014, č. j. Nc 3545/2013-83, zamítl návrh B. Č. na omezení svéprávnosti A. Č., datovaný v N. dne 18. října 2013, který byl doručen Okresnímu soudu v Uherském Hradišti dne 21. října 2013, dále rozhodl o náhradě nákladů řízení placených státem a o náhradě nákladů řízení mezi účastníky.
Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, rozsudkem ze dne 28. ledna 2015, č. j. 59 Co 511/2014-106, uvedený rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal B. Č. dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.
Soud prvního stupně vyzval dovolatele usnesením ze dne 4. května 2015, č. j. Nc 3545/2013-118, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 7. května 2015, avšak výše uvedený nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2015

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu