30 Cdo 2462/2002
Datum rozhodnutí: 02.05.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2462/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce V. K., proti žalovanému T. K., o 17.100,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp.zn.

3 C 25/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 2. dubna 2001, č.j. 14 Co 108/2001-7, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání žalobce rozsudek Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 24. října 2000, č.j. 3 C 25/2000-35, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal uložení povinnosti žalovanému zaplatit mu částku 17.100,- Kč s 21% úrokem z prodlení od 1.2.2000 do zaplacení a žalobci uloženo zaplatit žalovanému na nákladech řízení 8.375,- Kč, potvrdil, a žalobci uložil zaplatit žalovanému na nákladech odvolacího řízení 2.550,- Kč.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které vzal prohlášením

do protokolu (soudu prvního stupně) dne 18. září 2002 v plném rozsahu zpět.

Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn a doplněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.

Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4, věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn tím, že žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly

(§ 243b odst. 4, věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. května 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu