30 Cdo 2454/2013
Datum rozhodnutí: 04.09.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 2454/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Simona ve věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 35/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2012, č. j. 23 Co 293/2012 156, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í : Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozsudkem ve výroku I. potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, kterým byla zamítnuta žaloba o 1,100.000,- Kč a 7.856,- Kč, a ve výroku II. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž byla splněna podmínka zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. Žádost žalobce o ustanovení advokáta pro dovolací řízení byla zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 1. 2013, č. j. 20 C 35/2007 170, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2013, č. j. 23 Co 81/2013 175.
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 14. 3. 2013, č. j. 20 C 35/2007 177, byl žalobce vyzván, aby si pro dovolací v této věci zvolil zástupcem advokáta, tuto skutečnost soudu doložil a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobci bylo dáno poučení, že nebude-li soudu do pěti dnů od doručení tohoto usnesení předložena plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení odmítne. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 20. 3. 2013.
Na to žalobce podal novou žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Řízení o této žádosti bylo zastaveno usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 4. 2013, č. j. 20 C 35/2007 180, a toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2013, č. j. 23 Co 210/2013 186.
Na to byl žalobce usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 24. 6. 2013, č. j. 20 C 35/2007 188, znovu poučen o nutnosti zvolit si do pěti dnů od doručení právního zástupce z řad advokátů, a to i s příslušným poučením o následcích nedodržení této výzvy. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 3. 7. 2013. Na tuto výzvu již žalobce nereagoval.
Nejvyšší soud jakožto soud dovolací při projednání dovolání a rozhodnutí o něm postupoval podle občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (viz přechodné ustanovení čl. II, bod 7, zákona č. 404/2012 Sb.), jakož i se zřetelem k nálezům Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, a ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11, dostupným na internetových stránkách Ústavního soudu, http://nalus.usoud.cz ).
Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, která ovšem není zastoupena.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Soud prvního stupně přitom dovolatele náležitě poučil (dokonce opakovaně) s tím, že musí být v dovolacím řízení zastoupen (viz výše). Z obsahu spisu vyplývá, že k napravení nedostatku právního zastoupení ze strany dovolatele nedošlo.
Protože dovolatel není právně zastoupen, a tak není splněna jedna z podmínek dovolacího řízení, postupoval dovolací soud podle § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 104 odst. 2 o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.
Žalobce sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalované nevznikly v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo. Této procesní situaci odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4. září 2013

JUDr. František I š t v á n e k předseda senátu