30 Cdo 2440/2003
Datum rozhodnutí: 25.11.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2440/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené advokátkou, proti žalované L. L., zastoupené advokátem, o určení neplatnosti závěti, vedené u Okresního soudu v Kroměříži, pod sp. zn. 6 C 155/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. června 2003, č. j. 18 Co 33/2003-91, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobním návrhem podaným u Okresního soudu v Kroměříži dne 27. 7. 2001 se žalobkyně domáhala vydání rozsudku, kterým by bylo určeno, že závěť pořízená zůstavitelem A. L., zemřelým dne 13. 12. 2000, pořízená dne 25. 7. 2000, uložená ve sbírce prohlášených závětí Okresního soudu v Kroměříži, podle níž byla dědicem zůstavitele ustanovena žalovaná , je neplatná

Rozsudkem ze dne 25. 10. 2002, č. j. 6 C 155/2001-77, Okresní soud v Kroměříži žalobu žalobkyně zamítl (výrok I.); uložil žalobkyni povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 6.650,- Kč k rukám jejího zástupce (výrok II.) a uložil žalobkyni povinnost zaplatit Českému státu na účet Okresního soudu v Kroměříži částku 3.625,- Kč (výrok III.).

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 20. 6. 2003, č. j. 18 Co 33/2003-91, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované náklady odvolacího řízení 7.425,- Kč k rukám jejího zástupce.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Navrhla, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu i soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 30. 10. 2003 vzala žalobkyně své dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zcela zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2001 (dále též jen o. s. ř. ) [srov. bod 17. Části dvanácté, hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony], dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o. s. ř., neboť žalobkyně,

s ohledem na výsledek řízení, na náhradu svých nákladů nemá právo a žalované

v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly (§ 146 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2003

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu