30 Cdo 2414/2014
Datum rozhodnutí: 05.08.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 2414/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné GE Money Auto, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo osoby 60112743, zastoupené JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15/16, proti povinnému P. T., zastoupenému JUDr. Jiřím Beránkem, advokátem se sídlem v Mělníku, Havlíčkova 304, pro 40 835,15 Kč s příslušenstvím, o nařízení dražby, vedené u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 103 Ex 24855/12, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2013, č. j. 20Co 528/2013-100, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, ze dne 23. 8. 2013, č. j. 103 Ex 24855/13-70, jímž soudní exekutor nařídil elektronickou dražbu nemovitostí, a to domu na st. p. č. 55 a parcely č. 55 s vyjmenovaným příslušenstvím, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník pro obec a katastrální území O. na listu vlastnictví 703.
Proti usnesení krajského soudu podal povinný dovolání, které vzal následně prostřednictvím ustanoveného právního zástupce dne 21. 5. 2014 zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. srpna 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu