30 Cdo 2405/2014
Datum rozhodnutí: 24.07.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 30 Cdo 2405/2014-32


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněné ANALYTICAL INVESTMENTS INC, P. O. BOX 1312 , Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, republika Marshallovy ostrovy, identifikační číslo osoby 00094280, zastoupené JUDr. Vladimírem Řičicou, advokátem se sídlem v Praze 4, Voráčovská 14, proti povinnému Petru Pejsarovi, nar. 14. srpna 1965, bytem v Praze 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, pro 3.460,- Kč s příslušenstvím, vedené u JUDr. Aleše Bayera, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 2 se sídlem v Praze 2, Kateřinská 13, pod sp. zn. 002Ex 1641/13, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze z 14. listopadu 2013, č. j. 23Co 479/2013-23, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení z 15. října 2013, č. j. 002Ex 1641/13-18, kterým soudní exekutor odmítl exekuční návrh oprávněné, podala oprávněná dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinnému, jenž by jinak měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. července 2014
JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Žlůvová