30 Cdo 2394/2002
Datum rozhodnutí: 19.12.2002
Dotčené předpisy: § 246a odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 250d odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 250d odst. 2 předpisu č. 24/1993Sb.
30 Cdo 2394/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka, ve věci žalobce Ing. arch. I. S., zastoupeného advokátem, proti žalované Č. k. a., o disciplinární opatření, o žalobě proti rozhodnutí Představenstva Č. k. a. ze dne 12. listopadu 2002, č. j. 966-2001/Mr-Hr, takto:

Věc se postupuje Vrchnímu soudu v Praze jako příslušnému.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se podanou žalobou domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalované, jímž byl potvrzen rozsudek Stavovského soudu Č. k. a. ze dne 13. června 2002, sp. zn. DR/6/2002, kterým bylo rozhodnuto o pozastavení autorizace žalobce na dobu tří let pro nezaplacení členských příspěvků do Č. k. a. za rok 2001.

Žalobce žalobu opírá o § 22 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., podle něhož konečné rozhodnutí představenstva, jímž bylo uloženo disciplinární opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace, přezkoumává podle zvláštních předpisů na návrh provinivší se autorizované osoby Nejvyšší soud České republiky; návrh se podává ve lhůtě stanovené zvláštními předpisy.

Žalobce zjevně přehlédl, že podle Článku III bod 2. Zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudná řád, tam, kde zvláštní předpis stanoví, že k přezkoumání správního rozhodnutí je dána věcná příslušnost Nejvyššího soudu, je věcně příslušným vrchní soud. V dané věci, kde je jinak v § 22 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. dána věcná příslušnost Nejvyššího soudu, je tedy podle označeného ustanovení zákona č. 24/1993 S. dána věcná příslušnost vrchního soudu.

Místní příslušnost Vrchního soudu v Praze je pak dána ustanovením § 246a odst. 1 o. s. ř., podle něhož místně příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo správní orgán, jehož rozhodnutí se přezkoumává, není-li stanoveno jinak, neboť v jeho obvodu má sídlo správní orgán, jehož rozhodnutí k žalobcově žalobě se přezkoumává.

Z vyložených důvodů proto bylo rozhodnuto o postoupení věci Vrchnímu soudu v Praze jako příslušnému (§ 250d odst. 2 o. s. ř.).

V Brně 19. prosince 2002

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu