30 Cdo 2371/2009
Datum rozhodnutí: 25.06.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 2371/2009


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobkyně N. S. , zastoupené Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem v Karviné Fryštátu, Karola Śliwky 126/18, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 108.600,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 22 C 216/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2009, č. j. 8 Co 20/2009 78, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2011, č. j. 30 Cdo 2371/2009 100, se opravuje tak, že zní:
Rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 8. 10. 2008, č. j. 22 C 216/2007 58, v části výroku I. ohledně 108.600,- Kč a ve výroku III. , a rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2009, č. j. 8 Co 20/2009 78, v potvrzující části výroku ve věci samé ohledně 108.600,- Kč a v částech výroku o náhradě nákladů řízení , se zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací Okresnímu soudu v Karviné k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 21. 4. 2011, č. j. 30 Cdo 2371/2009 100, rozhodl tak, že zrušil rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 8. 10. 2008, č. j. 22 C 216/2007 58, a rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2009, č. j. 8 Co 20/2009 78, a věc vrátil Okresnímu soudu v Karviné k dalšímu řízení.
Jak vyplývá i z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu, byl rozsudek odvolacího soudu dovoláním napaden jen v té části, v níž byl částečně potvrzen rozsudek soudu prvního stupně. Dovolání tedy směřovalo proti části výroku odvolacího soudu, v němž bylo potvrzeno uložení povinnosti žalované zaplatit žalobkyni částku 108.600,- Kč. V měnící části výroku odvolacího soudu (týkající se částky 72.400,- Kč), jímž byla žaloba v této části zamítnuta, zůstal rozsudek odvolacího soudu dovoláním nedotčen. Stejně nedotčen odvoláním, jakož i dovoláním, byl i výrok II. rozsudku soudu prvního stupně, kterým byla žaloba co do 319.000,- Kč zamítnuta.
Tato skutečnost nebyla v důsledku chyby v psaní reflektována ve výroku uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu. Proto Nejvyšší soud postupem podle § 243b a § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013 tuto zjevnou nesprávnost způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení napravil.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 25. června 2013

JUDr. František I š t v á n e k předseda senátu