30 Cdo 2342/2000
Datum rozhodnutí: 11.10.2000
Dotčené předpisy:
30 Cdo 2342/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele A. O. proti odpůrkyni České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o invalidní důchod, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 41 Ca 110/96, o dovolání navrhovatele proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. března 1998, č.j. 2 Cao 38/98-25, takto:

I. Řízení o dovolání navrhovatele se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání navrhovatele potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12. listopadu 1997, č.j. 41 Ca 110/96-12, jímž bylo k opravnému prostředku navrhovatele potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 19.7.1996 č. 240 525 409, kterým zvýšila navrhovateli od 4.4.1996 invalidní důchod na 4.218,- Kč měsíčně.

Proti tomuto rozsudku podal navrhovatel dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ l0a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání navrhovatele nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání, bud' sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc ( t.j. advokátem ), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec ( člen ) takovéhoto vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, věty první a z ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání, bud' sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1.7.1996 advokáty - srov. § 57 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

V posuzovaném případě podal navrhovatel dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně proto ve výzvě ze dne 30.5.2000 č.j. 41 Ca 110/96-65 navrhovatele mimo jiné poučil, že dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání bud' sám, nebo jeho zaměstnanec ( člen ), který za něj jedná, a že v takovém případě musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem ( členem ) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná. K provedení potřebných úkonů mu určil lhůtu dvaceti dnů a upozornil jej, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzvě nevyhoví. Přestože výzva byla navrhovateli doručena dne 8.6.2000, dosud jí nevyhověl.

Navrhovatel sice požádal, aby mu ve smyslu ustanovení § 30 o.s.ř. byl pro dovolací řízení ustanoven právní zástupce. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 30.11.1999 č.j. 41 Ca 110/96-47 ovšem žádost navrhovatele zamítl. K odvolání navrhovatele Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 30.3.2000 čj. 2 Cao 28/2000-58 usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Protože žádosti navrhovatele, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce, nebylo pravomocným rozhodnutím soudu vyhověno a protože si navrhovatel sám takového zmocněnce nezvolil, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první a § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. přes výzvu soudu odstraněn. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání navrhovatele - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř., zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. l, věty první o.s.ř., neboť' navrhovatel s ohledem na výsledek řízení na náhradu nákladů řízení nemá právo a odpůrkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. října 2000

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Lovíšková