30 Cdo 2339/2012
Datum rozhodnutí: 31.01.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
30 Cdo 2339/2012

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem, v právní věci žalobce M. T. , zastoupeného Mgr. Davidem Daňkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Pavla Švandy ze Semčic č. 12, proti žalované obchodní společnosti MAFRA, a.s., se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 519/11, o obnovu řízení , vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 70/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2010, č.j. 1 Co 149/2010-293, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. prosince 2012 č.j. 30 Cdo 2339/2012-329, se v záhlaví opravuje tak, že nesprávná spisová značka Městského soudu v Praze 34 C 710/2005, se nahrazuje správnou spisovou značkou 34 C 70/2005.
O d ů v o d n ě n í :
V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. prosince 2012, č.j. 30 Cdo 2339/2012-329, došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající v chybném uvedení spisové značky.
Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 164 o.s.ř. za použití § 243c odst. 1 o.s.ř., vydal proto opravné usnesení, jímž tuto zřejmou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2013
JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu