30 Cdo 2338/2000
Datum rozhodnutí: 25.10.2000
Dotčené předpisy:
30 Cdo 2338/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v právní věci navrhovatele A. O., proti odpůrkyni České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o invalidní důchod, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 41 Ca 279/96, o dovolání navrhovatele proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.3.1998, č.j. 2 Cao 60/98-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání navrhovatele potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12.11.1997, č.j. 41 Ca 279/96-8, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 7.11.1996 č. 240 525 409, kterým se upravil navrhovateli podle nařízení vlády č. 218/1996 Sb. od říjnové splátky 1996 vyplácený invalidní důchod tak, že procentní výměra v dosavadní výši 3.298,- Kč se zvýšila o 6 %, t.j. o 198,- Kč na 3.496,- Kč a základní výměra 920,- Kč o 140,- Kč na 1.060,- Kč, tedy na celkovou výši 4.556,- Kč.

Proti tomuto rozsudku podal navrhovatel dovolání.

Nejvyšší soud po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání navrhovatele nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první, o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé, o. s. ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem, nebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytnout právní pomoc (t.j. advokátem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takovéhoto vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. , věty první a z ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé o. s.ř. vyplývá, že dovolatel, který nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem, ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

V posuzovaném případě podal navrhovatel dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem; nebylo prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně ho proto usnesením ze dne 30. května 2000, č.j. 41 Ca 279/96-68, vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů si zvolil zástupcem pro dovolací řízení advokáta a tuto skutečnost doložil soudu předložením plné moci s tím, že ve stejné lhůtě musí být předložené také advokátem sepsané dovolání. Dále ho upozornil, že dovolací řízení může být zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná.

Výzva byla navrhovateli doručena 8.6.2000, dovolatel výzvě dosud nevyhověl.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první a § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn a lhůta k jeho odstranění již uplynula, nezbylo proto dovolacímu soudu než zastavit řízení o dovolání podle ustanovení § 243c , § 43 odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4 ve spojení s ustanovením § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c/ a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř., protože navrhovatel neměl svým dovoláním úspěch a odpůrkyni náklady v tomto řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. října 2000

JUDr. Julie M u r á n s k á , v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Plhalová