30 Cdo 2319/2015
Datum rozhodnutí: 11.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 241 odst. 4 o. s. ř., § 241a odst. 5 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 2319/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem ve věci žalobce F. F., zastoupeného Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách, 28. října 438/219, proti žalované České republice Krajskému soudu v Ostravě, se sídlem v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, o zaplacení částky 80 000 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 278/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2015, č. j. 57 Co 126/2015-66, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě jako soud prvního stupně usnesením ze dne 22. ledna 2015, č. j. 23 C 278/2014-54, přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků v plné výši (výrok I) a ustanovil žalobci k ochraně jeho zájmů zástupce z řad advokátů JUDr. Jiřího Machourka, advokáta se sídlem v Brně, Cihlářská 637/16 (výrok II).
K odvolání žalobci ustanoveného zástupce JUDr. Jiřího Machourka Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací v napadeném usnesení změnil výrok II usnesení soudu prvního stupně tak, že se žalobci k ochraně jeho zájmů ustanovuje zástupce z řad advokátů, a to Mgr. David Jünger, advokát se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách, 28. října 438/219.
Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce včasným dovoláním, které však Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.
Podle § 241a odst. 5 o. s. ř. k obsahu podání, v němž dovolatel uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí odvolacího soudu, nebo v němž vymezil důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka stanovená v § 241, se nepřihlíží.
Podle § 241b odst. 3 věty první o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.
Důvodová zpráva k novele o. s. ř. (k zákonu č. 404/2012 Sb.) k § 241a odst. 5 o. s. ř. uvádí: V ustanovení § 241 zůstává zachováno tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele, a to včetně požadavku, že dovolání musí být sepsáno tímto povinným (nuceným) zástupcem. Promítnutí tohoto principu do náležitostí dovolání znamená, že relevantní mohou být jen údaje učiněné povinným (nuceným) zástupcem dovolatele a že tedy nelze přihlížet k tomu, co o náležitostech dovolání (co do rozsahu napadeného rozhodnutí a vymezení dovolacího důvodu) uvedl sám dovolatel.
Žalobce, ač zastoupen advokátem, podané dovolání sepsal sám. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. však dovolání musí být sepsáno advokátem, ve smyslu § 241a odst. 5 o. s. ř. nelze přihlížet k tomu, co o náležitostech dovolání (co do rozsahu napadeného rozhodnutí a vymezení dovolacího důvodu) uvedl sám dovolatel, a podle § 241b odst. 3 věty první o. s. ř. může být dovolání o nezbytné obsahové náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání (§ 240 odst. 1 o. s. ř.). Protože právní zástupce žalobce dovolání o předepsané náležitosti ve lhůtě nedoplnil, stala se původně odstranitelná vada vadou neodstranitelnou.
Protože k podání samotného dovolatele nelze podle § 241a odst. 5 o. s. ř. přihlížet (přinejmenším v částech, v nichž vymezuje dovolací důvod a rozsah, v jakém napadá rozhodnutí odvolacího soudu), posuzované dovolání nesplňuje podmínku stanovenou v § 241b odst. 3 věty první o. s. ř., když ve lhůtě pro podání dovolání nebylo doplněno o údaj, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, a o vymezení dovolacího důvodu.
Nejvyšší soud vzhledem k výše uvedenému dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť trpí vadami, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, a tyto vady nebyly žalobcem v zákonné lhůtě odstraněny (§ 241b odst. 3 o. s. ř. a § 243b o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. listopadu 2015
JUDr. Pavel Simon
předseda senátu