30 Cdo 23/2014
Datum rozhodnutí: 29.01.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 23/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Správy služeb hlavního města Prahy, příspěvkové organizace, se sídlem v Praze 8, Kundratka 1951/19, identifikační číslo osoby 70889660, zastoupené JUDr. Jiřím Brožem CSc., advokátem se sídlem v Praze 10, Dykova 1158/17, proti povinné J. J., pro 139.050,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 83 EXE 997/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 2. 2013, č. j. 27 Co 73/2013-70, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení z 3. 8. 2012, č. j. 83 EXE 997/2011-43, kterým Okresní soud v Kutné Hoře zamítl návrh povinné na zastavení exekuce nařízené jeho usnesením z 27. 7. 2011. Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože přes výzvu soudu dovolatelka vytčený nedostatek ve stanovené lhůtě neodstranila (usnesení ze dne 10. 5. 2013, č. j. 83 EXE 997/2011-83, jí bylo doručeno 6. 12. 2013, načež její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení soud zamítl usnesením z 10. 10. 2013, č. j. 83 EXE 997/2011-95, jež nabylo právní moci dne 14. 11. 2013), Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. ledna 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu