30 Cdo 2294/2015
Datum rozhodnutí: 13.01.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 2294/2015 30 Cdo 2297/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, v právní věci žalobkyně H. Č. , za účasti vedlejší účastnice na straně žalobkyně Letiště Příbram, s. r. o., se sídlem Drásov, Skalka 39, identifikační číslo osoby 272 21 821, obou zastoupených JUDr. Jaroslavou Žákovou, advokátkou se sídlem v Příbrami III, Komenského náměstí 289, proti žalovaným 1) České republice Ministerstvu obrany , se sídlem v Praze 6 Hradčanech, Tychonova 221/1, identifikační číslo osoby 601 62 694, a 2) AIR STATION, s. r. o. , se sídlem v Praze 1, Karolíny Světlé 1013/14, identifikační číslo osoby 284 10 513, zastoupeného Mgr. Danou Štumpovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Divadelní 24, o určení neplatnosti kupní smlouvy a o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 11 C 86/2012, o dovoláních žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. října 2014, č. j. 23 Co 494/2013-665, ve znění usnesení téhož krajského soudu ze dne 1. prosince 2014, č. j. 23 Co 494/2013-677, a dále proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2013, č. j. 23 Co 494/2013-572, ve znění opravných usnesení téhož krajského soudu ze dne 10. října 2014, č. j. 23 Co 494/2013-665, a ze dne 1. prosince 2014, č. j. 23 Co 494/2013-677, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. října 2015, č. j. 30 Cdo 2294/2015-997 (30 Cdo 2297/2015) se ve výroku III. opravuje tak, že tento výrok správně zní:
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2013, č. j. 23 Co 494/2013-572, ve znění opravných usnesení téhož krajského soudu ze dne 10. října 2014, č. j. 23 Co 494/2013-665, a ze dne 1. prosince 2014, č. j. 23 Co 494/2013-677, vyjma té části výroku I., jíž došlo ke změně výroku I. rozsudku Okresního soudu v Příbrami ze dne 28. května 2013, č. j. 11 C 86/2012-497, pokud jím byla zamítnuta žaloba o určení neplatnosti kupní smlouvy uzavřené mezi žalovanými 1) a 2) dne 4. listopadu 2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. března 2012, se zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací Krajskému soudu v Praze k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í :

V písemném vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. října 2015, č. j. 30 Cdo 2294/2015-997 (30 Cdo 2297/2015), došlo v jeho výroku III. ke zřejmé nesprávnosti spočívající v nesprávném označení rozsudku Krajského soudu v Praze, jehož část výroku I. byla zrušena a věc v tomto rozsahu vrácena Krajskému soudu v Praze k dalšímu řízení.
Nejvyšší soud České republiky podle § 164 o. s. ř. za použití § 243b o. s. ř., vydal proto opravné usnesení, jímž tuto zřejmou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. ledna 2016

JUDr. Pavel V r c h a
předseda senátu