30 Cdo 2283/2017
Datum rozhodnutí: 23.05.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 2283/2017
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce R. I., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 87/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 10. 2015, č. j. 44 Co 446/2015-109, takto:
I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Soud prvního stupně usnesením ze dne 1. 3. 2016, č. j. 17 C 87/2012-133, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Dne 7. 3. 2016 žalobce podal návrh na určení neúčinnosti doručení písemnosti obsahující výše uvedené usnesení. Usnesením ze dne 16. 5. 2016, č. j. 17 C 87/2012-139, soud prvního stupně tento návrh zamítl. K odvolání žalobce odvolací soud usnesením ze dne 31. 1. 2017, č. j. 44 Co 536/2016-179, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Usnesení nabylo právní moci dne 27. 2. 2017.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. 5. 2017


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu