30 Cdo 2277/2014
Datum rozhodnutí: 16.07.2014
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.201230 Cdo 2277/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, identifikační číslo osoby 45274649, proti povinnému M. Š., zastoupenému JUDr. Jiřím Cajthamlem, Dr., advokátem se sídlem v Teplicích, Modlanská 20, pro 13.738,53 Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Teplicích pod sp. zn. E 2177/97, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. prosince 2006, č. j. 12Co 1098/2006-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 29. 12. 1998, č. j. E 2177/97-12, jímž okresní soud nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného podle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 2. 1994, sp. zn. 19 Sm 11/94-7, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 13.738,53 Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 22.042,- Kč a nákladů řízení ve výši 1.436,- Kč a 1.550,- Kč.
Povinný napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, které vzal podáním ze dne 7. 5. 2014 zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném do 31. 12. 2012, zastavil.
Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větu první o. s. ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. července 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu