30 Cdo 226/2016
Datum rozhodnutí: 03.02.2016
Dotčené předpisy: § 241 odst. 4 o. s. ř.30 Cdo 226/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce A. Ž., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Pankrác, zastoupeného Mgr. Janem Drapáčem, advokátem se sídlem v Zábřehu, nám. Osvobození 28, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 320 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 57/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2015, č. j. 69 Co 468/2014-79, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., přičemž v dovolání požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Odvolací soud usnesením ze dne 18. 8. 2015, č. j. 69 C 295/2015-102, ustanovil dovolateli zástupce Mgr. Jana Drapáče. Soud prvního stupně usnesením ze dne 3. 9. 2015, č. j. 10 C 57/2013-105, zástupce dovolatele vyzval, aby žalobcem podané dovolání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s již podaným dovoláním ztotožňuje, přičemž stanovil zástupci lhůtu 20 dnů ode dne doručení usnesení. Zástupce na výzvu nereagoval.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolání nebylo sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. 2. 2016


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu