30 Cdo 226/2009
Datum rozhodnutí: 23.06.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 226/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce D. H., zastoupeného advokátem, proti žalované V. K., s.r.o., zastoupené advokátem, o 475.440,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 4 C 352/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. listopadu 2005, č.j. 25 Co 374/2005-95, takto:


I. Dovolání žalované se odmítá.


II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 10.300,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. listopadu 2005, č.j. 25 Co 374/2005-95, kterým odvolací soud - vyjma měnícího výroku prvoinstančního rozhodnutí o příslušenství žalované pohledávky, jenž dovoláním napaden nebyl - rozsudek okresního soudu, pokud jím byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci částku 475.440,- Kč s 2,5% úrokem z prodlení od 26. 6. 2003 do zaplacení, jako věcně správné rozhodnutí, a to včetně výroku o náhradě nákladů řízení, potvrdil, a přiznal žalobci vůči žalované náklady odvolacího řízení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť žalovaná sice ve včas podaném dovolání, s nímž se posléze ztotožnil její advokát, uplatnila jak lze dovodit z obsahu podaného dovolání nepřípustný dovolací důvod ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř. (tj. že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci), když namítla, že v řízení byla poškozena na procesních právech tím, že nebyly provedeny důkazy námi navrhované, které by osvětlily skutkový stav věci...


Poněvadž dovolání směřující proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, lze podat jen z důvodu, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (srov. § 237 odst. 1 písm. c/, odst. 3 a


§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), a nelze je podat z jiných dovolacích důvodů, je třeba uzavřít, že v daném případě žalovaná ve svém dovolání uplatnila nepřípustný dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř., který dovolacímu soudu neumožnil takto dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumat.


Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované jako nepřípustné podle


§ 243b odst. 5 o.s.ř. ve spojení s § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Jelikož dovolání bylo odmítnuto, vzniklo žalobci, který se v dovolacím řízení k podanému dovolání žalované prostřednictvím svého advokáta písemně vyjádřil, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Náklady žalobce sestávají ze sazby odměny


za zastupování advokátem v částce 10.000,- Kč podle § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a


z paušální částky 300,- Kč za jeden úkon právní služby podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Celkovou částku 10.300,- Kč je žalovaná povinna zaplatit v zákonné lhůtě (§ 160 odst. 1 o.s.ř.) k rukám advokáta, který žalobce


v dovolacím řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. června 2009


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu