30 Cdo 2248/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 5 odst. 1 předpisu č. 58/1969Sb.30 Cdo 2248/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobce V. T. , zastoupeného JUDr. Janem Malým, advokátem se sídlem v Jičíně, Denisova 504, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky ve výši 1.443.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21 C 79/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2013, č. j. 20 Co 327/2011 - 391, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zák. č. 404/2012 Sb. (viz čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř., dovolání žalobce odmítl jako nepřípustné.
V žalobcem vymezeném dovolacím důvodu, tj. v otázce uplatněných nároků na náhradu škody způsobené nesprávným rozhodnutím o vazbě ve smyslu vyhl. č. 58/69 Sb. u společníka ve veřejné obchodní společnosti , nepředstavuje napadený rozsudek jiné řešení ve smyslu § 237 o. s. ř., pokud se odvolací soud zabýval příčinnou souvislostí mezi nezákonným vzetím žalobce do vazby a dopadem této skutečnosti do hospodaření společnosti Europrodukt, v. o. s., potažmo do majetkové sféry žalobce jako jejího společníka. Odvolací soud tak postupoval přesně v intencích dřívějšího kasačního rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2012, sp. zn. 28 Cdo 1940/2012 (zde odkazovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dostupná na jeho webových stránkách www.nsoud.cz).
Zpochybňuje-li žalobce odvolacím soudem zjištěnou výši škody, uplatňuje námitku proti skutkovým zjištěním, která je nezpůsobilým dovolacím důvodem (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).
Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 28. ledna 2014

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu