30 Cdo 2245/2000
Datum rozhodnutí: 18.10.2000
Dotčené předpisy:
30 Cdo 2245/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v právní věci navrhovatele J. R., zastoupeného J. R. st., proti odpůrkyni České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o výplatu částečného invalidního důchodu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 31 Ca 168/98, o dovolání zástupce navrhovatele proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.1.2000, č.j. 2 Cao 187/99-37, takto:

I. Řízení o dovolání navrhovatele se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 26.1.2000, č.j. 2 Cao 187/99-37, změnil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20.5.1999, č.j. 31 Ca 168/98-25, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 5.5.1998, č. 610 320 0510 (kterým zastavila navrhovateli výplatu částečného invalidního důchodu od 6.7.1998 podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c/ zákona č.155/1995 Sb. vzhledem k tomu, že jeho průměrný měsíční příjem z výdělečné činnosti v roce 1997 ve výši 6.619,- Kč byl vyšší než 80% srovnatelného vyměřovacího základu zjištěného ve výši 7.567,- Kč), takže rozhodnutí ČSSZ ze dne 5.5.1998 zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení.

Proti tomuto rozsudku podal zástupce navrhovatele dovolání, které podáním ze dne 6.9.2000 zcela vzal zpět s uvedením, že odvolací soud ve věci rozhodl v prospěch navrhovatele a dlužná částka synovi již byla doplacena; tím pro ně vše skončilo.

Podle ustanovení § 243b druhá věta o.s.ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože v daném případě šlo o zpětvzetí dovolání zcela, bylo řízení o dovolání podle citovaného ustanovení občanského soudního řádu zastaveno.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první, § 146 odst. 2 věty první, o.s.ř., neboť navrhovatel, který z procesního hlediska zavinil, že řízení muselo být zastaveno, na náhradu svých nákladů nemá právo a odpůrkyni v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2000

JUDr. Julie M u r á n s k á , v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Plhalová