30 Cdo 2241/2014
Datum rozhodnutí: 16.07.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 2241/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněné A. K., zastoupené JUDr. Danielem Šulcem, advokátem se sídlem v Praze 10, Litevská 1174/8, proti povinnému R. K., zastoupenému Mgr. Mojmírem Přívarou, advokátem se sídlem v Plzni, Kamenická 1, pro dlužné výživné, vedené Obvodním soudem pro Prahu 4 pod sp. zn. 64 EXE 594/2010, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2014, č. j. 29 Co 399/2013-287, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 10. 11. 2010, č. j. 64 EXE 594/2010-85, nařídil exekuci na majetek povinného podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 22. 5. 2001, sp. zn. 12 Nc 78/2001, a podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 28. 8. 2001, sp. zn. 19 C 65/2001, k uspokojení pohledávky 480.807,- Kč a pro náklady exekuce a náklady oprávněné, které budou v průběhu řízení stanoveny. Provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno venkov. Posléze obvodní soud usnesením ze dne 25. 7. 2013, 64 EXE 594/2010-264, zastavil nařízenou exekuci ohledně částky 432 807,- Kč s tím, že předmětem exekuce dále zůstává částka 48 000,- Kč , náklady řízení a náklady exekuce. Usnesení obvodního soudu (v části týkající se nezastavení exekuce ohledně částky 48 000,- Kč a nákladů řízení i exekuce) potvrdil k odvolání povinného Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozhodnutím.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. července 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu