30 Cdo 2225/2014
Datum rozhodnutí: 25.06.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 2225/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyň a) J. T. , zastoupené JUDr. Janem Kollárem, advokátem se sídlem v Sokolově, Obce Ležáky 972/1, b) E. W. , c) M. D. , proti žalované R+S Solutions CZ, s. r. o., v likvidaci, se sídlem v Karlových Varech, Horova 12 , identifikační číslo osoby 61168998, zastoupené JUDr. Michalem Magliou, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Bělehradská 14, o vyloučení movitých věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 9 C 517/2010, o dovolání žalobkyně J. T. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 3. července 2013, č. j. 15 Co 290/2013-186, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobkyně J. T. je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů
dovolacího řízení částku 10. 000,- Kč k rukám advokáta JUDr. Michala Maglii.
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně J. T. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 3. července 2013, č. j. 15 Co 290/2013-186 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. odmítl, neboť je opožděné.
Žalobkyni J. T. byl usnesením z 18. listopadu 2013, č. j. 9 C 517/2010-199, pravomocným 17. prosince 2013, ustanoven zástupcem pro dovolací řízení JUDr. Jan Kollár. Lhůta pro doplnění dovolání podle ustanovení § 241b odst. 3 věty druhé za středníkem o. s. ř. tedy uplynula 17. února 2014. Doplnil li ustanovený zástupce dovolání žalobkyně z 15. září 2013 podáním doručeným okresnímu soudu až 20. února 2014, učinil tak opožděně.
Dovolání bylo odmítnuto, výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. června 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu