30 Cdo 2202/2014
Datum rozhodnutí: 16.07.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 2202/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněné GE Money Multiservis, s. r. o. (dříve GE Money Multiservis, a. s.), se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo osoby 49241150, zastoupené JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Římská 36, proti povinné M. M., zastoupené JUDr. Jaroslavou Moravcovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Semtín 81, pro 25.200,- Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Teplicích pod sp. zn. 45 Nc 9001/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. října 2013, č. j. 12 Co 1580/2012-36, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 13. 1. 2009, č. j. 45 Nc 9001/2009-7, jímž okresní soud nařídil podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 18. 9. 2007, č. j. 11 C 24/2006-62, exekuci na majetek povinné k uspokojení pohledávky ve výši 25.200,- Kč s 0,10% úrokem za každý den prodlení od 27. 4. 2005 do zaplacení a v částce 7.941,- Kč pro náklady předcházejícího řízení ve výši 11.041,70 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny. Provedením exekuce pověřil soudního exekutora Mgr. Martina Svobodu, Exekutorský úřad Teplice.
Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Oprávněná ve svém vyjádření k dovolání uvedla, že povinná v dovolání zmiňuje pouze skutečnosti, které podle konstantní judikatury měly být uvedeny již v nalézacím řízení nikoli v řízení exekučním. Navrhla, aby dovolací soud napadené rozhodnutí potvrdil.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. července 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu